entr

ETİK KURALLAR

BURDÖKSAN DÖKÜM ETİK KURALLARI

 İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Burdöksan Döküm “Etik Kuralları” şirketimizin kurumsal değerini yükseltmek ve mali değer katmak amacıyla tanımlanmıştır. Etik kurallara Firma sahiplerimiz, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen, Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

A.Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Burdöksan’a ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Burdöksan çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimizin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Burdöksan’nın amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dâhilinde ilgili kişilerle paylaşırız. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

B.Çıkar Çatışması

Burdöksan çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Şirketimiz dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Burdöksan adını ve gücünü, Burdöksan kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız.

Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya Etik Kurul’a danışırız.

C.Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirkete zarar vermesi kabul edilemez. Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

D.Kaynakların Kullanımı

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun şirket varlıkları, olanakları ve personeli şirket dışında kullanılamaz. “Her konuda tasarruf” ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.

İş saatleri içinde şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

SORUMLULUKLARIMIZ

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Burdöksan adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

A.Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına karşı herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

B.Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunarız.

C.Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam olarak kullanılmasını, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasını taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.

D.Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Burdöksan’ın sürekliliğine öncelikle önem verir ve karlılığı amaçlarız. Hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, kaynak ve varlıklarımızı verimlilik bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü arttıran yatırım yapmaya özen gösteririz.

E.Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Tedarikçilerimize karşı adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Tedarikçilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.

F.Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Haksız rekabetten kaçınırız ve rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

G.Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket eder, kamu yararına olan hizmetlerde rol almaya çalışırız. Gelenek ve kültürlere duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

H.”Burdöksan” Adına Karşı Sorumluluklarımız

Tüm paydaşlarımız yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Prosedürler ve Talimatlar nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Burdöksan çalışanlarının;

 • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • Burdöksan İş Etiği Kuralları’nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
 • Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili prosedür ve talimatları öğrenme,
 • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
 • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletme,
 • Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Burdöksan yöneticilerinin, etik kurallar çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş Etiği Kurallarını veya şirket prosedür ve talimatlarını ihlal edenler, gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adresini kullanabilirsiniz.

 

E-posta : ik@burdoksan.com

Yardım Hattı: 0533 263 77 06 (Etik Yönetmeni)

Adresi: Kayapa Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Nilüfer BURSA
Tel: 0224 493 26 06

İnternet sitemizde politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun çerezler kullanmaktayız.
Detaylar için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.